Dự án 2CAPTCHA, hướng dẫn cài đặt và làm việc chi tiết:

2captchaBạn có thể đăng ký theo video hoặc bằng hình ảnh 

(nhấp vào hình ảnh để xem rõ hơn)

  • Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) coc_coc_browser/66.4.134 Chrome/60.4.3112.134 Safari/537.36Scroll To Top